Tính năng Quả Hoàng Kim

Ngày 28/04/2011, VLTK Thu Phí chính thức cập nhật mới bản chỉnh sửa tính năng Hạt Hoàng Kim. Thân mời quý đồng đạo xem qua nội dung chỉnh sửa mới nhất về Hạt Hoàng Kim.

Chỉnh sửa tính năng Hạt Hoàng Kim

  • Hủy bỏ các vị trí xuất hiện Quả Hoàng Kim tại: Mạc Bắc Thảo Nguyên, Hoa Sơn Phái, Lâm Du Quan và Lưởng Thủy Động.
  • Tạo 3 Quả Hoàng Kim mới tại Chiến Long Động.
  • Khi nhấn vào Hạt Hoàng Kim, sau 10 giây là nhặt hạt thành công.

Lưu ý

- Tính chất của Chiến Long Động:

  • Bất kì nhân sĩ nào khi vào bản đồ Chiến Long Động đều tự động chuyển sang trang thái chiến đấu và không thể chuyển lại trạng thái luyện công khi ở trong bản đồ này.
  • Khi bước vào khu vực Chiến Long Động sẽ có trang thái bất tử trong vòng 4 giây.
  • Bản đồ Chiến Long Động chỉ có thể đi đến bằng Xa Phu ở các thành thị.
  • Tại bản đồ này có thể sử dụng Thần Hành Phù, Hồi Thành Phù, Tống Kim Chiêu Thư...