Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Phó bản Cổ Tháp

Từ 21-08-2015

Phó Bản Cổ Tháp đang ẩn chứa vô vàn bí ẩn hấp dẫn chờ đón nhân sĩ khám phá. Tham gia thăng cấp hoặc trùng luyện trang bị để có sức mạnh vô song, uy lực khuynh đảo thiên hạ.

Thăng cấp trang bị Cổ Tháp

 • Tham gia Phó bản Cổ Tháp sẽ thu thập các loại Trang bị Cổ Thápthạch thăng cấp Trang bị Cổ Tháp. Đến NPC Kinh Thanh tiến hành thăng cấp Trang bị.
 • Đặt Trang bị và nguyên liệu cần thiết vào ô để thăng cấp.
Công thức thăng cấp trang bị Cổ Tháp
Võ Lâm Truyền Kỳ
 • 01 Trang bị Tuyệt Thế + 01 Thạch thăng cấp tương ứng  = 01 Trang bị Phá Quân
 • 01 Trang bị Phá Quân + 01 Thạch thăng cấp tương ứng = 01 Trang bị Ngạo Tuyết
 • 01 Trang bị Ngạo Tuyết + 01 Thạch thăng cấp tương ứng = 01 Trang bị Ám Quân
 • 01 Trang bị Ám Quân + 01 Thạch thăng cấp tương ứng = 01 Trang bị  Khánh Hoành

Trùng luyện trang bị Cổ Tháp

 • Tham gia Phó bản Cổ Tháp sẽ thu thập các loại Trang bị Cổ Thápcác loại trùng chú thạch. Đến NPC Kinh Thanh tiến hành trùng luyện Trang bị.
 • Đặt trang bị và nguyên liệu cần thiết vào ô để thăng cấp.
Công thức trùng luyện trang bị Cổ Tháp
Võ Lâm Truyền Kỳ
 • 01 Trang bị Phá Quân + 01 Phá Quân Trùng Chú Thạch = 01 Trang bị Phá Quân
 • 01 Trang bị Ngạo Tuyết + 01 Ngạo Tuyết Trùng Chú Thạch = 01 Trang bị Ngạo Tuyết
 • 01 Trang bị Ám Quân+ 01 Ám Quân Trùng Chú Thạch = 01 Trang bị Ám Quân
 • 01 Trang bị Khánh Hoành + 01 Khánh Hoành Trùng Chú Thạch = 01 Trang bị  Khánh Hoành

Minh họa trang bị Cổ Tháp (thuộc tính ngẫu nhiên)

Trang bị (khóa)Cụ thể (khóa)Thuộc tính ngẫu nhiên
Tuyệt Thế Thượng Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
 • Thuộc tính mới: Hút sinh lực %
Hạ Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
 • Thuộc tính mới: Hút nội lực %
Hạng liên
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
Trang sức
Phá Quân Thượng Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
 • Thuộc tính mới: Hút sinh lực %
Hạ Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
 • Thuộc tính mới: Hút nội %
Hạng liên
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
Trang sức
Ngạo Tuyết Thượng Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
 • Thuộc tính mới: Hút sinh lực %
Hạ Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
 • Thuộc tính mới: Hút nội lực %
Hạng liên
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Kháng tất cả %
Trang sức
Ám Quân Thượng Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Công kích sát thương Boss Hoàng Kim
 • Xác xuất trọng kích
 • Bỏ qua phòng kháng đối phương
 • Bỏ qua kháng băng đối phương
 • Bỏ qua kháng lôi đối phương
Hạ Giới
Hạng liên
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Công kích sát thương Boss Hoàng Kim
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Bỏ qua kháng độc đối phương
 • Bỏ qua kháng hỏa đối phương
Trang sức
Kháng Hoành Thượng Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Công kích sát thương Boss Hoàng Kim
 • Xác xuất trọng kích
 • Bỏ qua phòng kháng đối phương
 • Bỏ qua kháng băng đối phương
 • Bỏ qua kháng lôi đối phương
 • Thuộc tính mới: Bỏ qua tất cả kháng tính đối phương
Hạ Giới
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Công kích sát thương Boss Hoàng Kim
 • Xác xuất trọng kích
 • Bỏ qua phòng kháng đối phương
 • Bỏ qua kháng băng đối phương
 • Bỏ qua kháng lôi đối phương
 • Thuộc tính mới: Kỹ năng vốn có
Hạng liên
 • Đánh bại địch nhận kinh nghiệm %
 • Công kích sát thương Boss Hoàng Kim
 • Sinh lực
 • Nội lực
 • Bỏ qua kháng độc đối phương
 • Bỏ qua kháng hỏa đối phương
 • Thuộc tính mới: Xác xuất bỏ qua hóa giải sát thương
Trang sức