Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Chiến Phù Ly

Từ 03-09-2013

Trong phiên bản cập nhật đặc biệt tháng 9, Cửu Niên Trùng Phùng Lệnh Bài tiếp tục có những điều chỉnh hợp lý và gia tăng phần thưởng để tạo thêm nhiều cơ hội, mang lại niềm vui cho chư vị đồng đạo yêu mến Võ Lâm Truyền Kỳ.

Đối tượng & thời gian hỗ trợ

Nội dungĐiều chỉnh mới
Đối tượng nhận hỗ trợ Trùng Sinh 4 cấp 199 (cũ: 190) trở xuống
Nhận Cửu Niên Trùng Phùng Lệnh bài lần đầu Hạn sử dụng Vĩnh viễn (cũ 90 ngày)
Giới hạn số cây Thiên Lộc trồng trong ngày Trùng Sinh 4 cấp 170 (cũ: 180) trở lên trồng được 80 cây/ngày

Lưu ý: Những nhân vật đang sử dụng có thể nhấp vào Cửu Niên Trùng Phùng Lệnh Bài, hệ thống sẽ tự chuyển đổi thành vật phẩm sử dụng vĩnh viễn.

Tăng phần thưởng kinh nghiệm

Trùng Sinh Đẳng cấpPhần thưởng
Trùng Sinh 4 166
 • 19.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • 2.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 1.000 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 167
 • 19.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 168
 • 19.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 169
 • 19.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 170
 • 19.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa). Nhân vật khởi tạo trước ngày 10/06/2013 nhận tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả.
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 60 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 171
 • 18.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 60 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 172
 • 18.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 60 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 173
 • 18.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 60 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 174
 • 18.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 60 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 175
 • 18.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa). Nhân vật khởi tạo trước ngày 10/06/2013 nhận tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả.
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 03 Võ Lâm Minh Chủ + 02 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 02 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 80 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 176
 • 18.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 03 Võ Lâm Minh Chủ + 02 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 02 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 80 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 177
 • 18.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • 2.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 1.000 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 03 Võ Lâm Minh Chủ + 02 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 02 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 80 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 178
 • 18.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 03 Võ Lâm Minh Chủ + 02 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 02 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 80 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 179
 • 18.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 03 Võ Lâm Minh Chủ + 02 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 02 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 80 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 180
 • 17.300.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa). Nhân vật khởi tạo trước ngày 10/06/2013 nhận tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả.
 • 01 Chân Giác Kinh Tác Vũ (60 ngày, chỉ tặng các nhân vật được tạo mới hoặc Trùng Sinh 4 từ 00h00 ngày 11/06/2013)
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 04 Võ Lâm Minh Chủ + 03 Vượt Ải + 04 Tống Kim + 03 Viêm Đế + 02 Phong Lăng Độ + 100 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 181
 • 17.300.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 05 Võ Lâm Minh Chủ + 04 Vượt Ải + 05 Tống Kim + 04 Viêm Đế + 02 Phong Lăng Độ + 120 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 182
 • 17.300.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • 5.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 2.500 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 06 Võ Lâm Minh Chủ + 05 Vượt Ải + 06 Tống Kim + 05 Viêm Đế + 03 Phong Lăng Độ + 140 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 183
 • 17.300.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 06 Võ Lâm Minh Chủ + 05 Vượt Ải + 08 Tống Kim + 05 Viêm Đế + 04 Phong Lăng Độ + 160 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 184
 • 17.300.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 06 Võ Lâm Minh Chủ + 06 Vượt Ải + 06 Tống Kim + 06 Viêm Đế + 05 Phong Lăng Độ + 180 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 185
 • 16.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa). Nhân vật khởi tạo trước ngày 10/06/2013 nhận tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả.
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 08 Võ Lâm Minh Chủ + 08 Vượt Ải + 10 Tống Kim + 08 Viêm Đế + 05 Phong Lăng Độ + 200 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 186
 • 16.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 10 Võ Lâm Minh Chủ + 10 Vượt Ải + 12 Tống Kim + 10 Viêm Đế + 06 Phong Lăng Độ + 240 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 187
 • 16.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • 5.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 2.500 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 12 Võ Lâm Minh Chủ + 12 Vượt Ải + 12 Tống Kim + 12 Viêm Đế + 08 Phong Lăng Độ + 280 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 188
 • 16.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 14 Võ Lâm Minh Chủ + 14 Vượt Ải + 14 Tống Kim + 14 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 320 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 189
 • 16.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 360 cây Thiên Lộc

Thêm mốc đẳng cấp hỗ trợ

Trùng Sinh Đẳng cấpPhần thưởng
Trùng Sinh 4 190
 • 16.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 360 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 191
 • 15.800.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 5.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 2.500 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 360 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 192
 • 15.600.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 360 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 193
 • 15.600.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 360 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 194
 • 15.400.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 360 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 195
 • 15.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 5.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 2.500 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 400 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 196
 • 14.700.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 400 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 197
 • 14.400.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 400 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 198
 • 14.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 400 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 199
 • 12.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 10.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 5.000 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 400 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 200
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa)