Chiêu thức mới

Sau đây là những đổi mới trong hệ thống chiêu thức của thập đại môn phái trong phiên bản Thất Thành Đại Chiến của Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí.

Lưu ý

  • Tất cả trấn phái của các môn phái sẽ có thêm các dòng sinh lực % (dương).
  • Hệ thống trang bị và hệ thống chiêu thức sẽ được phân chia thành 2 loại: thuộc tính âm và thuộc tính dương.
  • Các chiêu thức có thuộc tính dương chỉ có tác dụng với các trang bị có thuộc tính dương.
  • Các chiêu thức có thuộc tính âm chỉ có tác dụng với các trang bị có thuộc tính âm.
  • Các trang bị và chiêu thức có thuộc tính âm sẽ không cộng dồn hoặc hỗ trợ với các trang bị và chiêu thức có thuộc tính dương.
  • Hệ thống sẽ so sánh trang bị và chiêu thức của 2 loại âm và dương để tính điểm cho nhân vật.
  • Ví dụ: người chơi mặc 1 món có dòng Sinh Lực 200 thuộc tính âm và 1 món có dòng Sinh Lực 300 thuộc tính dương thì hệ thống sẽ tính Sinh Lực  mà nhân vật nhận được khi mang 2 món đồ là 300.
  • Trang bị có thuộc tính dương là trang bị có chữ (dương) sau các option.
  • Ngược lại trang bị không có chữ (dương) sau các option sẽ có thuộc tính âm.

Những đổi mới trong hệ thống chiêu thức của thập đại môn phái

Phiên bản cũ

Phiên bản mới

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Vô Hình Độc

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Vô Hình Độc

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

La Hán Trận

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

La Hán Trận

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Dịch Cân Kinh

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Dịch Cân Kinh

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Như Lai Thiên Diệp

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Như Lai Thiên Diệp

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Sương Ngạo Côn Lôn

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Sương Ngạo Côn Lôn

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí Băng Cốt Tuyết Tâm

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Băng Cốt Tuyết Tâm

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Thất Tinh Trận

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Thất Tinh Trận

 Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Thái Cực Thần Công
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Thái Cực Thần Công

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Bi Tô Thanh Phong

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Bi Tô Thanh Phong

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Nhiếp Hồn Loạn Tâm
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí Nhiếp Hồn Loạn Tâm

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Kim Chung Tráo

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Kim Chung Tráo

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí Đoạn Cân Hủ Cốt

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Đoạn Cân Hủ Cốt

X