5 tính năng được điều chỉnh phần thưởng từ 25/10

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Phần thưởng của các tính năng như Boss Hoàng Kim, Đại Hoàng Kim, Lý Bạch, Hoàng Nhan Quảng Dương, Vượt Ải của Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ được điều chỉnh vào sau bảo trì ngày 25/10/2019. Thân mời quý nhân sĩ cùng xem chi tiết điều chỉnh như sau, vui lòng cập nhật để được thuận đường bôn tẩu giang hồ.

Phần thưởng Boss Hoàng Kim

LoạiPhần thưởngSố lượngGhi chú
Trang sức Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1 Nhận ngẫu nhiên 1
Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 1
Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) 1
Trang sức tinh linh 1
Trang sức chi quang 1
Đại gia hạn phù 1
Mặt nạ Mặt  Nạ chiến trường Vương Giả (7 ngày) 1
Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày) 1
- Đại Tinh Ngọc  20 Nhận ngẫu nhiên 1
Tín vật môn phái (7 ngày) 1
Uẩn Linh Yếu Quyết 5
Phi Phong Phi Phong Cấp Phệ Quang (hóa giải sát thương) - 7 ngày 1 Nhận ngẫu nhiên 1
Phi Phong Phệ Quang (trọng kích) - 7 ngày 1
Phi Phong Khấp Thần (hóa giải sát thương) - 7 ngày 1
Phi Phong Khấp Thần (trọng kích) - 7 ngày 1
0 sao Phi Phong Ngự Phong [cấp 6] -
Thuốc Túi Dược Phẩm 5 Nhận ngẫu nhiên 1
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao 3
Túi Dược Phẩm Đặc Biệt 5
Kích Công Trợ Lực Hoàn 3
Âm Dương Hoạt Duyết Đơn 3
Bang hội  Kinh nghiệm Lễ Bao  5 Nhận ngẫu nhiên 1
 Tinh Ngọc Lễ Bao  5
 Chân Nguyên Lễ Bao  5
PET + EXP Thuốc Tăng Trưởng 5 Nhận ngẫu nhiên 1
Quả Hoàng Kim - 7 ngày 5
Thiên Linh Đơn - 7 ngày 10
Trang bị Nguyệt Khuyết Tinh Thach 1 Có xác suất rơi
Bảo Rương Nguyệt Khuyết 1

Boss Đại Hoàng Kim

LoạiPhần thưởngSố lượngGhi chú
- Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1 Nhận ngẫu nhiên 1
Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 1
Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) 1
Trang sức Trang sức tinh linh 1
Trang sức chi quang 1
Đại gia hạn phù 1
Mặt nạ Mặt Nạ chiến trường Vương Giả (7 ngày) 1
Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày) 1
- Đại Tinh Ngọc 20 Nhận ngẫu nhiên 1
Tìn vật môn phái (7 ngày) 1
Uẩn Linh Yếu Quyết 5
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Hạ (7 ngày) 1
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Trung (7 ngày) 1
Phi Phong Phi Phong Cấp Phệ Quang (hóa giải sát thương) - 7 ngày 1 Nhận ngẫu nhiên 1
Phi Phong Phệ Quang (trọng kích) - 7 ngày 1
Phi Phong Khấp Thần (hóa giải sát thương) - 7 ngày 1
Phi Phong Khấp Thần (trọng kích) - 7 ngày 1
0 sao Phi Phong Ngự Phong [cấp 6]  
Thuốc Túi Dược Phẩm 5 Nhận ngẫu nhiên 1
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao 3
Túi Dược Phẩm Đặc Biệt 5
Kích Công Trợ Lực Hoàn 3
Âm Dương Hoạt Duyết Đơn 3
Bang hội  Kinh nghiệm Lễ Bao  5 Nhận ngẫu nhiên 1
 Tinh Ngọc Lễ Bao  5
 Chân Nguyên Lễ Bao  5
PET + EXP Thuốc Tăng Trưởng 5 Nhận ngẫu nhiên 1
Quả Hoàng Kim - 7 ngày 5
Thiên Linh Đơn - 7 ngày 10
Trang bị Nguyệt Khuyết Tinh Thach 1 Có xác suất rơi
Bảo Rương Nguyệt Khuyết 1
Đồ phổ Diệu Dương Bội 1
Đồ phổ Diệu Dương Hộ Uyển 1
Trang sức mới Mảnh Trang Sức cấp 1 10 Nhận 100%

Phần thưởng Boss Lý Bạch

LoạiPhần thưởngSố lượngGhi chú
- Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1 Nhận ngẫu nhiên 1
Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 1
Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) 5
Trang sức Trang sức tinh linh 1
Trang sức chi quang 1
Siêu Cấp gia hạn phù 1
Mặt nạ Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày) 1
Mặt Nạ chiến trường Thánh Giả (7 ngày) 1
Ấn Đại Tinh Ngọc 20 Nhận ngẫu nhiên 1
Tìn vật môn phái (7 ngày) 1
Uẩn Linh Yếu Quyết 5
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Hạ (7 ngày) 1
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Trung (7 ngày) 1
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (7 ngày) 1
Huyết Chiến lễ Hộp (7 ngày) 2
Phi Phong Phi Phong Cấp Phệ Quang (hóa giải sát thương) - 7 ngày 1 Nhận ngẫu nhiên 1
Phi Phong Phệ Quang (trọng kích) - 7 ngày 1
Phi Phong Khấp Thần (hóa giải sát thương) - 7 ngày 1
Phi Phong Khấp Thần (trọng kích) - 7 ngày 1
0 sao Phi Phong Ngự Phong [cấp 6]  
Thuốc Túi Dược Phẩm 5 Nhận ngẫu nhiên 1
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao 3
Túi Dược Phẩm Đặc Biệt 5
Kích Công Trợ Lực Hoàn 3
Âm Dương Hoạt Duyết Đơn 3
Bang hội  Kinh nghiệm Lễ Bao  5 Nhận ngẫu nhiên 1
 Tinh Ngọc Lễ Bao  5
 Chân Nguyên Lễ Bao  5
PET + EXP Thuốc Tăng Trưởng 5 Nhận ngẫu nhiên 1
Quả Hoàng Kim - 7 ngày 5
Thiên Linh Đơn - 7 ngày 10
Trang bị Nguyệt Khuyết Tinh Thach 1 Có xác suất rơi
Bảo Rương Nguyệt Khuyết 1
Đồ phổ Diệu Dương Thượng Giới 1 Nhận 100%
Trang sức mới Mảnh Trang Sức cấp 1 10 Nhận 100%

Phần thưởng Boss Hoàng Nhan Quảng Dương

Phần thưởngSố lượngGhi chú
Chân Nguyên Đơn (trung) (khóa) 10 Có xác suất rơi
Chân Nguyên Đơn (đại) (khóa) 10
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Thuốc Tăng Trưởng 10
Bảo Rương Minh Phượng Khôi (Max) 1
Bảo Rương Minh Phượng Y (Max) 1
Bảo Rương Minh Phượng Liên (Max) 1
Bảo Rương Minh Phượng Uyển (Max) 1
Bảo Rương Minh Phượng Bội (max) 1
Bảo Rương Minh Phượng Hài (Max) 1
Bảo Rương Minh Phượng Yêu Đái (Max) 1
Bảo Rương Minh Phượng Thượng Giới (Max) 1
Bảo Rương Minh Phượng Hạ Giới (Max) 1
Bảo Rương Minh Phượng Khí Giới (Max) 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạng Liên 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Khôi 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Thượng Giới 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hộ Uyển 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Yêu Đái 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Y 2
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí 2
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hài 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Bội 4
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạ Giới 4
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch 4
Uẩn Linh Yếu Quyết 20
Đại Tinh Ngọc 30
Bách Luyện Thành Cương 5
Mảnh Trang Sức cấp 1 20
Đồ phổ Diệu Dương Khí Giới 1
Đồ phổ Diệu Dương y 1

Phần thưởng Boss Vượt Ải

LoạiPhần thưởngSố lượngGhi chú
Thuốc Túi Dược Phẩm 1 Nhận ngẫu nhiên 1
Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại) 50
Kích Công Trợ Lực hoàn 1
Âm Dương hoạt Huyết Đơn 1
Dung luyện Tinh Tinh Khoáng 1 Nhận ngẫu nhiên 1
Trang bị Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạng Liên 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Khôi 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Thượng Giới 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hộ Uyển 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Yêu Đái 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Y 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Vũ Khí 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hài 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Bội 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết Hạ Giới 1
- Thuốc Tăng Trưởng 5
Uẩn Linh Yếu Quyết 5
Đại Tinh ngọc 10
Huyết Chiến Lễ Hộp 1
- Không có gì -
- Mảnh Trang Sức cấp 1 1 Nhận 100%
- Đồ phổ Diệu Dương yêu Đái 1 Có xác suất

Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.