Tin tính năng VLTK Thu Phí

Tính năng Phong Lăng Độ

08-08-2011

Khác với phiên bản trước, ở phiên bản điều chỉnh này trong năm 2011, khi đi thuyền vượt Phong Lăng Độ, đồng đạo sẽ phải đối mặt với thêm 02 tên trùm Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh.

Thời gian diễn ra

 • Chỉ diễn ra vào thời gian báo danh lúc 10h00, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00.
 • Những thời gian khác tính năng sẽ diễn ra bình thường.

Điều kiện

 • Trong thời gian 10h00, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00: Cần lệnh bài Thủy Tặc.
 • Những thời điểm khác: Sử dụng lệnh bài Phong Lăng Độ.
 • Trong thời gian đi thuyền, có thể tiêu diệt các Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh và Thủy Tặc Đại Đẩu Lĩnh để nhận được phần thưởng cho mình.
 • Thêm 2 Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh sẽ xuất hiện trong thời gian đi thuyền.
 • Hoàn thành đi thuyền qua bên kia, mỗi nhân vật sẽ nhận được 1 phần thưởng cố định.

Giới hạn

 • Bến 1: Có thể PK, đồ sát, cừu sát, giữ nguyên màu của bang phái (trạng thái chiến đấu như ngoài các bản đồ chiến đấu). Khi bị trọng thương đưa về Tây Sơn Thôn.
 • Bến 2 và 3: Không thể PK, đồ sát, cừu sát. Tỷ lệ phần thưởng từ Boss chỉ bằng 1/3 bến 1. Khi bị trọng thương đưa về Tây Sơn Thôn. Và không hạn chế số lần đi thuyền trong ngày.

NPC liên quan

NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Thuyền Phu Giáp

- Vị trí: 144/189 Phong Lăng Độ.

- Tính chất:

 • Đăng kí tham gia Bến thuyền 1 tính năng Phong Lăng Độ.
 • Bến thuyền 1 có thể PK, đồ sát, cừu sát.
 • Trạng thái chiến đấu như tại các bản đồ chiến đấu.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Thuyền Phu Ất/Bính

- Vị trí: 160/181 ,192/175 Phong Lăng Độ.

- Tính chất:

 • Đang kí tham gia Bến thuyền 2 và 3.
 • Bến 2 và 3 không thể PK, đồ sát, cừu sát.
 • Phần thưởng từ Boss bằng 1/3 bến thuyền 1.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Thủy Tặc
Đại Đầu Lĩnh

- Nguồn gốc: Xuất hiện ngẫu nhiên giữa các vị trí trên thuyền vào thơi gian phút 20 kể từ khi quái xuất hiện trên thuyền.

- Tính chất: Rớt Bảo Rương Thủy Tặc.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi ghú
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Bảo Rương
Thủy Tặc

- Nguồn gốc: Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh rớt.

- Tính chất:

 • Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 đồng.
 • Sử dụng Chìa Khóa Như Ý để mở.

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Chìa Khóa
Như Ý

- Nguồn gốc: Bán tại cửa hàng Tinh Lực.

- Tính chất: Có thể xếp chồng, giao dich, ném ra, bán cửa hàng 0 đồng.

- Công dụng: Có thể mở các bảo rương phần thưởng của các tính năng.

- Hạn sử dụng: 14 ngày tính từ lúc mua.

Phần thưởng

Nguồn gốc Số lượng
Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh 9 rương
Qua được bờ bên kia Phong Lăng Độ 2 rương

Phần thưởng Bảo Rương Thủy Tặc

Vật phẩm Hạn sử dụng
Đồ Phổ Tử Mãng Phát Quán -
Đồ Phổ Tử Mãng Kim Khải
Đồ Phổ Tử Mãng Yêu Đái
Đồ Phổ Tử Mãng Hộ Uyển
Đồ Phổ Tử Mãng Hạng Liên
Đồ Phổ Tử Mãng Ngọc Bội
Đồ Phổ Tử Mãng Hài
Đồ Phổ Tử Mãng Thượng Giới
Đồ Phổ Tử Mãng Hạ Giới
Đồ Phổ Tử Mãng Khí Giới
Tử Mãng Lệnh
Huyền Viên Lệnh
Mặt nạ Nguyên soái 7 ngày
Hải Long Châu
Bách Niên Trân Lộ
Vạn Niên Trân Lộ
Thiên Niên Trân Lộ
Thần Hành Phù -
3.000.000 điểm kinh nghiệm
5.000.000 điểm kinh nghiệm
8.000.000 điểm kinh nghiệm
12.000.000 điểm kinh nghiệm
15.000.000 điểm kinh nghiệm
20.000.000 điểm kinh nghiệm
Hoàng Kim Ấn Cấp 1 (Cường/Nhược Hóa) 7 ngày
Hoàng Kim Ấn Cấp 2 (Cường/Nhược Hóa)
Hoàng Kim Ấn Cấp 3 (Cường/Nhược Hóa)
Hoàng Kim Ấn Cấp 4 (Cường/Nhược Hóa)
Hoàng Kim Ấn Cấp 5 (Cường/Nhược Hóa)
Tiên Thảo Lộ (Đặc biệt) -

Lưu ý

 • Tổng số điểm kinh nghiệm tối đa nhận được từ việc mở  Bảo Rương Thủy Tặc là 50.000.000  điểm kinh nghiệm/1 ngày.

Chưởng quản kính bút

Chia sẻ qua Zing Me