Cái Bang

Bản đồ môn phái

map01_CB

Bản đồ môn phái

Xem hình lớn   icon_zoom  Download   icon_zip  [1,136KB]

NPCs

Sau đây là những NPCs quan trọng và đặc thù của Cái Bang.

Bang Chủ Cái Bang (190/231)

bangchu_hanhanngaSẽ giao nhiệm vụ nhập môn đầu tiên cho người muốn gia nhập Cái Bang, và giao nhiệm vụ Cái Bang cấp 50 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Đại Long Đầu, học được hai đại tuyệt kỹ nổi dang giang hồ của Cái Bang là Kháng Long Hữu Hối và Bổng Đả Ác Cẩu.

Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Cái Bang.

NPC binh khí (193/224)

binhkhi_truongtanNPC giao nhiệm vụ cấp 50, và một số nhiệm vụ khác. Ngoài ra, Trương Tấn cũng phụ trách việc cung cấp binh khí cho các đệ tử Cái Bang.

NPC dược phẩm (189/222)

duocpham_duongngoNPC cung cấp các loại dược phẩm trong phái Cái Bang.

Truyền Công Trưởng lão (192/242)

nguylieuongGiao nhiệm vụ Cái Bang cấp 40 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Long Đầu Đệ Tử, học được tuyệt kỹ Hoạt Bất Lưu Thủ.

Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Cái Bang.

NPC trang thiết bị (187/222)

trangthietbi_lytuNPC bán trang thiết bị trong khu vực phái Cái Bang, sẽ cung cấp những vật dụng dành riêng cho môn phái.

Chưởng Bổng Trưởng lão (190/226)

truonglao_lakhuonsinhGiao nhiệm vụ Cái Bang cấp 30 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Chấp Bổng Đệ Tử, học được tuyệt kỹ Giáng Long Chưởng và Đả Cẩu Trận.

Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Cái Bang.

NPC nhiệm vụ (Bách Hoa Đình)

truonglao_tutamtruongGiao nhiệm vụ Thúy Yên cấp 30 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Nhất Phẩm Hoa Sứ, học được tuyệt kỹ Vũ Đả Lê Hoa, Phù Vân Tán Tuyết.

Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Thúy Yên.

X